تانبه:تاریخ

Before the featured portal process ceased in 2017, this had been designated as a featured portal.
د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

تانبه:تاریخ/box-header تانبه:تاریخ/Featured biography/۶

تانبه:تاریخ/box-header تانبه:تاریخ/Did you know/۴

تانبه:تاریخ/box-header ويکيپېډيا:Selected anniversaries/جون ۶ تانبه:تاریخ/box-footer

تانبه:تاریخ/box-header تانبه:تاریخ/Quote/۴

تانبه:تاریخ/box-header تانبه:تاریخ/Subportals/۱۱

تانبه:تاریخ/box-header کينډۍ:Portal:History/Things you can do تانبه:تاریخ/box-footer

تانبه:تاریخ/box-header کينډۍ:Portal:History/WikiProjects تانبه:تاریخ/box-footer

تانبه:تاریخ/box-header کينډۍ:Social sciences کينډۍ:Humanities

کينډۍ:Chronology تانبه:تاریخ/box-footer

تانبه:تاریخ/box-header کينډۍ:Portal:History/Categories تانبه:تاریخ/box-footer

تانبه:تاریخ/box-header

تاسې د ويکيمېډيا په نورو پروژو کې هم دا موضوعگانې پلټلی شئ :

ويکي کتابونه
کتابونه

ويکي خونديځ
خونديځ

ويکي خبرونه 
خبرونه

ويکي وراشه 
سوالونه

ويکي سرچينه 
ويکي سرچينه

ويکي پوهنتون
ويکي پوهنتون

ويکيسفر  
ويکيسفر

ويکي سيند 
ويکي سيند

ويکي ډېټا 
ويکي ډېټا

ويکي نوعي 
ويکي نوعي

تانبه:تاریخ/box-footer