Jump to content

خبرې اترې:استمناء

Page contents not supported in other languages.
د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

Do I have permission to make this page Seendgay (خبرې اترې) 07:58, 17 اپرېل 2015 (UTC)

Can I post thumnails used in English Wikipedia and descirbe Masturbation Techniques Seendgay (خبرې اترې) 17:18, 17 اپرېل 2015 (UTC)

Issue moved to: https://meta.wikimedia.org/wiki/Stewards%27_noticeboard#Support_for_removal_of_Khangul_as_Admin

Seendgay (خبرې اترې) 17:53, 20 اپرېل 2015 (UTC)

دا لیکنه ډېره بې ادبه پیل شوې[سمول]

دا لیکنه ښه چاڼ ته اړتیا لري، چې د ویکي له پالیسیو او د پښتون له کولتور او هڅوب سره اړخ ولګوي. دا بېله خبره ده چې په دې ناوړه کار د نړۍ هر توکم ککړ دی، مګر په دې توګه هم نه لکه چې دلته یې دا لیکنډوله بیکاره خبرې لیکل شوي.

زه به خپلې وسې پورې هڅه وکړم چې دا لیکنه راسمه کړم، که د چا زما له لیکنې سره هوکړه نه وه نو دلته به خپله رایه ورکړي.

په درنښت --عثمان منصور انصاري (خبرې اترې) 21:57, 21 اپرېل 2015 (UTC)

ددی لیکنی نوم باید تغیر شی، ادبی نوم باید ورته ورکری شی--Ibrahim khashrowdi (خبرې اترې) 22:06, 21 اپرېل 2015 (UTC)

Use of Arabic[سمول]

 • Using Arabic does not make a word less moral or immoral. You can say fuck you in Arabic and English and both ways it will sound wrong.
 • This is Pashto wikipedia not Islamic or Arabic wikipedia, hence please use Pashto terms
 • Add religious info, but reference it
 • Religious point of views should be in opinion section not above scientific benefits or risk

Please see: https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_intercourse

 • All these photos and info if allowed on English Wikipedia per policy must be allowed here

Seendgay (خبرې اترې) 09:28, 23 اپرېل 2015 (UTC)


seend Gay! as you always force and order others to write sucha (farsi term, pashto is Nagga) now let me filter your written mistakes & junks to all:
 1. پوهانانو له مخې موټک وهل روغتيا له ګټور دی.

wrong: پوهانان. correct: پوهان. wrong: له correct: ته wrong: دی correct: دي

 1. د غويي ژوند په ښوالی کې پکار راځي[12]

wrong: غویي correct: غوونې wrong: ښوالی correct: ښه والي wrong: پکار correct: په کار

 1. د پراسټرېټ کانسر خطر کم کوي [13]

wrong: پراسټریټ correct: پروسټاټ (مفغنه ویيپانګه) wrong: خطر (عربي) correct: زیان (نګه پښتو) wrong: کم (عربي) correct: لږ (نګه پښتو) wrong: کانسر (انګریزي، پنجابي، اردو) correct: چنګاښ (نګه پښتو)

 1. ساډوبي او د مازغو روغتيا لپاره ګټور وي[14]

wrong: ساډوبي correct: ساډوبۍ wrong: مازغو correct: ماغزه

 1. چې کله ښځه د جامې وخت نه ور اخوا شي موټک وهل د غو ستونزو لپاره مرسته کوونکی شي [15]

wrong: جامې correct: could not kow what is means! even in arabic, punjabi, urdu, pashto & Farsi dic there is no word Jami (جامی). yes in Pakistani pashto Jami is called for cloths. wrong: غو correct: nothing found in pashto meaning ghu! wrong: مرسته کوونکی correct: مرستندوی

 1. څوک چې څيزونه کاروي موټک وهلو کې هغوی ژوبلې دی شي[16]

wrong:ژوبلې correct: ژوبلېدای wrong: دی correct: دای

 1. موټک وهنې سره يو تن روږدی يا روږدۍ هم کېدې شي[1

wrong: تن (فارسي) correct: وګړی، کس wrong: روږدۍ (ښځینه) correct: (روږدې (ښځينه) wrong: کېدې correct: کېدای

Abd & Michaeldsuarez@: plz have a cloz look to the inccorrect sentences and wrong terms he used in just one so called article> more than 25 mistakes he made in his writing. he is not a writer, nor some one to understand the basic of writing skills.

--عثمان منصور انصاري (خبرې اترې) 10:04, 23 اپرېل 2015 (UTC)

Corrected all the non-pure words. Thank you for that Seendgay (خبرې اترې) 10:11, 23 اپرېل 2015 (UTC)

you have to learn it yourself. its the base of a language. if you dont know this, then its clear that you are not familiar to pashto language basics to read, write here in pashto wiki. most of your contributions is vulgar and vandalization in pashto wiki. and you know that most of the stewards dont know pashto, thats way you misguided them and pretend that pashto wiki users and admins are against your contribution, but we are not!

your vandalization is not worthy to be discussed anymore. let the stewards judge your work.

عثمان منصور انصاري (خبرې اترې) 10:22, 23 اپرېل 2015 (UTC)

pashto lover removed my referenced informations[سمول]

hello stewards! this pashto lover removed my referenced information to this topic. please ask him why he doing this?

Continue the fight[سمول]

You are doing a good job by defending freedom of expression. Dont stop. PashtoLover (خبرې اترې) 11:05, 23 اپرېل 2015 (UTC)

why pashto love removed my referenced information[سمول]

hello stewards! this pashto lover removed my referenced information to this topic. please ask him why he doing this? --Zahid.jalali (خبرې اترې) 11:14, 23 اپرېل 2015 (UTC)

Reply[سمول]

PashtoLover (خبرې اترې) 11:22, 23 اپرېل 2015 (UTC)

سیندګیه ستا د مور نوم خو په عربی دی او د پلار دی هم په پنجابی نو بیا څنګه د د اردو او عربی خلاف خبری کوی؟ اول د د مور او پلار سره سلا مشوره وکړه چی نوم یی بدل کړی هغوی سیکولر کړه بیا به دلته کمپاین وکړی --Punjabimunda (خبرې اترې) 13:09, 24 اپرېل 2015 (UTC)

i totaly agree with above mentioned that these mistakes made by seendgay will destroy wikipedia, because he had lots of incorrect terms in writing.

this phrases are accurate than yours[سمول]

hi seendgay or pashto lover!

could you tell as the true reason why you removed this phrases from this article, as we see its most informative and accurate phrases ever seen in this article:


seengay+pashtolover! plz add above mentioned phrase by urself and do not revert this topic for your destructive aims again. thanksthis is a scientific article, and as pashto literature we have the rights to use more than 25% of english and arabic terms in our conversation.

if you have any arguments on this regards, you may write down them in the talk page, and plz do not repeat your habit to revert this page to as u always do remove the other contributors work just blaming for urdu or arabic words. --

note: i want to inform you that: every language has 25 % of other mixed terms in its combination, pashto is same, 25% of arabic, 25 persian and there are 25 neologism of pashto language. 25 percent of ancient terms to be used. its not must to exact 25%, maybe sometime its will raise to 40% or comedown to 10 percent. in scientific articles, philosophical articles we can use 50% of english and Arabic words. its the need of the article we are working on it. you have claimed before that you are a PHD doctor of pashto literature. but you are nothing... as i noticed in a single one phrase of 5 sentences article more than 45 mistakes you have committed how a PHD doctor of literature could be such an ignorant to make 35-45 mistakes.

anyhow... you must growup yourself in pashto writing and pashto contribution in wiki. we are here to help you and others.

but! plz try to write something useful for wiki, even if you want to write abut sexology, try to use scientific terms, not like fuck, fucking etc. in English we have penis. we dont write it dick or sexual intercourse as you always write it in pashto as Fucking or fuck.

hope the setwards notice this matter, and solve the problem.

best regards عثمان منصور انصاري (خبرې اترې) 11:02, 26 اپرېل 2015 (UTC)

seendgay+pashtolver one man army! every language has 25 % of other mixed terms[سمول]

seendgay+pashtolver or one man army! every language has 25 % of other mixed terms in its combination, pashto is same, 25% of arabic, 25 persian and there are 25 neologism of pashto language. 25 percent of ancient terms to be used. its not must to exact 25%, maybe sometime its will raise to 40% or comedown to 10 percent. in scientific articles, philosophical articles we can use 50% of english and Arabic words. its the need of the article we are working on it. you have claimed before that you are a PHD doctor of pashto literature. but you are nothing... as i noticed in a single one phrase of 5 sentences article more than 45 mistakes you have committed how a PHD doctor of literature could be such an ignorant to make 35-45 mistakes.

anyhow... you must grow-up yourself in pashto writing and pashto contribution in wiki. we are here to help you and others.

but! plz try to write something useful for wiki, even if you want to write abut sexology, try to use scientific terms, not like fuck, fucking etc. in English we have penis. we dont write it dick or sexual intercourse as you always write it in pashto as Fucking or fuck. there is a term anal sex, but you have written in in pashto as fuck in the ass which is totally wrong and vulgarism in pashto or even in every wiki project.

this is what we are against your vulgarism and vandalism. if you want to create any article abut sexology, so you are most welcome, but if you want to spreed vandalism then it wont be called sexology.

hope the stewards notice this matters and you too understand the tru meaning of educating pshtoons abut sexology (not fuckology).


note: sorry for using bad words regards

--عثمان منصور انصاري (خبرې اترې) 12:44, 26 اپرېل 2015 (UTC)