یوناني ابیڅي

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا
حرف(توری) برابر په فنیقی نوم غږ۱ IPA ارزښ د شمیرو
انگریزی یونانی
باستانی
یونانی
میانه
(polytonic)
کينډۍ:Audio-nohelp یونانی
باستانی
یونانی
نوی
یونانی
کلاسیک
باستانی
یونانی
نوی
Α α Aleph Aleph Alpha ἄλφα άλφα a [a] [aː] [a] ۱
Β β Beth Beth Beta βῆτα βήτα b v [b] [v] ۲
Γ γ Gimel Gimel Gamma γάμμα γάμ(μ)α g gh, g, y [ɡ] [ɣ], [ʝ] ۳
Δ δ Daleth د Delta δέλτα δέλτα d d, dh [d] [ð] ۴
Ε ε He He Epsilon εἶ ἒ ψιλόν έψιλον e [e] ۵
Ζ ζ Zayin زین (حرف عبری) Zeta ζῆτα ζήτα z [zd, dz, zː] (?) [z] ۷
Η η Heth Heth Eta ἦτα ήτα e, ē i [ɛː] [i] ۸
Θ θ Teth ط Theta θῆτα θήτα th [tʰ] [θ] ۹
Ι ι Yodh ی Iota ἰῶτα (γ)ιώτα i [i] [iː] [i], [ʝ] ۱۰
Κ κ Kaph ک Kappa κάππα κάπ(π)α k [k] [k], [c] ۲۰
Λ λ Lamedh ل Lambda λάβδα λάμβδα λάμ(β)δα l [l] ۳۰
Μ μ Mem م Mu μῦ μι/μυ m [m] ۴۰
Ν ν Nun Nun Nu νῦ νι/νυ n [n] ۵۰
Ξ ξ Samekh سمخ (حرف عبری) Xi ξεῖ ξῖ ξι x x, ks [ks] ۶۰
Ο ο Ayin ع Omicron οὖ ὂ μικρόν όμικρον o [o] ۷۰
Π π Pe Pe Pi πεῖ πῖ πι p [p] ۸۰
Ρ ρ Res ر Rho ῥῶ ρω r, rh r [r], [r̥] [r] ۱۰۰
Σ σ ς Sin Sin Sigma σῖγμα σίγμα s [s] ۲۰۰
Τ τ Taw Taw Tau ταῦ ταυ t [t] ۳۰۰
Υ υ Waw Waw Upsilon ὖ ψιλόν ύψιλον u, y y, v, f [ʉ(ː)], [y(ː)] [i] ۴۰۰
Φ φ origin debated Phi φεῖ φῖ φι ph f [pʰ] [f] ۵۰۰
Χ χ Chi χεῖ χῖ χι ch ch, kh [kʰ] [x], [ç] ۶۰۰
Ψ ψ Psi ψεῖ ψῖ ψι ps [ps] ۷۰۰
Ω ω Ayin ع Omega ὦ μέγα ωμέγα o, ō o [ɔː] [o] ۸۰۰

د یوناني ژبې ابیڅي یا الفاء په پورته جدول کې ترتیب شوي چې ټولې څه باندې .... ابیڅي دي. ... یې بې غږه او پاتې یې غږ لرونکي دي.

منابع[سمول]