د کارن حقوق

کارن ډلې سمبالول  
دکارن ګروپونه ښکاره کړيد عثمان منصور انصاري کارن رښتې بدلول (خبرې اترې | ونډې)

غړی د: له آی پي بنديزه بخښلی

ضمني غړی د: تاييد شوي کارنان

د کارن رښتو يادښت