ورکړېنه

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

ورکړېنه[۱] (انگریزي: tax) د دولت د عوایدو یوه اجباري ونډه ده، چې ورکړېنه هغه اضافي پیسې دي چې د دولت لخوا د کارگرانو پر عاید، د سوداگرۍ پر گټې او هم د توکو پر ارزښت، معاملاتو او چوپړنو باندې ورزیاتیږي.

آکورد او لاسته راوړنه

. [۲]. چۍ,

یا
, چۍ:
[۲]

Налоговая нагрузка, налоговое бремя

[[Файл:Jan Massys Le collecteur d'impôts.jpg|thumb|Ян Массейс, Мытарь]] Уровень налогов страны часто измеряется как общая доля налогов в валовом внутреннем продукте (ВВП). ОЭСР публикует данные уровня налогообложения в странах-членах.

Налоги как доля ВВП в странах ОЭСР, в процентах, 2007[۳]
Страна Полный налог Налоги на доходы, прибыль, прирост капитала и т. д. Социальные взносы и пенсии Налоги на имущество и т. п. Налоги на товары и услуги Прочие налоги
کينډۍ:بۍرغ کاناډا 33,3 16,6 4,8 3,3 7,9 0,7
کينډۍ:بۍرغ مکسیکو 18,0 5,0 2,8 0,3 9,5 0,4
کينډۍ:بۍرغ آمریکا 28,3 13,9 6,6 3,1 4,7 0,0
کينډۍ:بۍرغ اسټرالیا 30,8 18,2 - 2,7 8,2 1,5
کينډۍ:بۍرغ جاپان 28,3 10,3 10,3 2,5 5,1 0,1
کينډۍ:Флаг Южная Корея 26,5 8,4 5,5 3,4 8,3 0,9
کينډۍ:Флаг Новая Зеландия 35,7 22,5 - 1,9 11,3 0,0
کينډۍ:Флаг Австрия 42,3 12,7 14,2 0,6 11,7 3,1
کينډۍ:Флаг Бельгия 43,9 16,5 13,6 2,3 11,0 0,1
کينډۍ:Флаг Чешская республика 37,4 9,4 16,2 0,4 11,1 0,3
کينډۍ:Флаг Дания 48,7 29,0 1,0 1,9 16,3 0,1
کينډۍ:Флаг Финляндия 43,0 16,9 11,9 1,1 12,9 0,2
کينډۍ:Флаг Франция 43,5 10,4 16,1 3,5 10,7 2,8
کينډۍ:Флаг Германия 36,2 11,3 13,2 0,9 10,6 0,2
کينډۍ:Флаг Греция 32,0 7,5 11,7 1,4 11,4 0,0
کينډۍ:Флаг Венгрия 39,5 10,0 12,9 0,8 14,9 0,9
کينډۍ:Флаг Исландия 40,9 18,5 3,1 2,5 16,5 0,3
کينډۍ:Флаг Ирландия 30,8 12,1 4,7 2,5 11,1 0,4
کينډۍ:بۍرغ ایټالیا 43,5 14,7 13,0 2,1 11,0 2,7
کينډۍ:بۍرغ لوزمبورگ 36,5 12,8 10,2 3,6 9,9 0,0
کينډۍ:بۍرغ نیدرلنډ 37,5 10,9 13,6 1,2 11,2 0,6
کينډۍ:بۍرغ ناروۍ 43,6 21,0 9,1 1,1 12,4 0,0
کينډۍ:بۍرغ پولنډ 34,9 8,0 12,0 1,2 13,3 0,4
کينډۍ:بۍرغ پرتغال 36,4 9,4 11,7 1,4 13,7 0,2
کينډۍ:بۍرغ سلواکیا 29,4 5,8 11,7 0,4 11,3 0,2
کينډۍ:بۍرغ هسپانیا 37,2 12,4 12,1 3,0 9,5 0,2
کينډۍ:Флаг Швеция 48,3 18,7 12,6 1,2 12,9 2,9
کينډۍ:بۍرغ سویډن 28,9 13,2 6,7 2,4 6,5 0,1
کينډۍ:بۍرغ ترکیه 23,7 5,6 5,1 0,9 11,3 0,9
کينډۍ:بۍرغ بریتانیا 36,1 14,3 6,6 4,5 10,5 0,2

Под фактической налоговой нагрузкой на экономику понимают долю реально выплаченных обязательных платежей в пользу государства в ВВП страны. Налоговая нагрузка значительно варьируется по странам. Для слаборазвитых стран (в которых нет мощной системы социального обеспечения) характерна низкая налоговая нагрузка, для развитых — относительно высокая налоговая нагрузка (доходившая в Швеции до 60 % ВВП в отдельные годы). Исключение составляют некоторые развитые страны Юго-Восточной Азии, где налоговая нагрузка относительно невысока. В России налоговая нагрузка в 2012 году составила 34,99 %[۴], что соответствует среднему уровню по ОЭСР (выше, чем в США, но ниже чем в Германии, см. [۱]).

Разница между номинальной и фактической нагрузкой характеризует степень уклонения от налогов. Чем выше номинальная нагрузка — тем выше уклонение. При превышении номинальной нагрузки определённого уровня уклонение становится массовым и фактическая нагрузка снижается. Точка, в которой фактическая нагрузка максимальна, называется точкой Лаффера. Считается, что номинальная налоговая нагрузка должна быть несколько ниже точки Лаффера, так как более высокие значения вынуждают налогоплательщиков нарушать налоговое законодательствоکينډۍ:Нет АИ.

Под налоговой нагрузкой на предприятие следует понимать отношение суммы налогов и отчислений, реальным плательщиком которых является предприятие, к сумме прибыли предприятия. Реальным плательщиком налога является тот субъект, который является:

  • владельцем объекта налогообложения, когда обязанность уплатить налог возникает при самом факте существования или возникновения объекта налогообложения;
  • пользователь объекта налогообложения, когда обязанность уплатить налог возникает только при нахождении объекта в определённых условиях пользования. (Источник: Табала, Д. Ч. Налогообложение как фактор повышения конкурентоспособности предприятий Беларуси / С. А. Пелих, Д. Ч. Табала // Финансы. — 2004. № 11. — С. 73-76.)

سرچينې

  1. پښتو سيند - د محمد گل مومند اثر - د «و» څپرکی
  2. ۲٫۰ ۲٫۱
  3. OECD Tax Database
  4. Основные направления налоговой политики на 2015—2017 гг.