ج

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا
د ويوکي ځای: يوازې پای کې منځ کې پيل کې
بڼه: ج ـج ـجـ جـ
پښتو ابېڅې
مشترک توري
ب پ ت ج
چ خ د ر ز
ژ س ش غ ک
ګ ل م ن و
ه
پښتو ياګانې
ی ي ې ئ ۍ
پښتو ځانګړي توري
ټ ځ څ ډ ړ
ږ ښ ڼ
عربي توري
ث ح ذ ص ض ط
ظ ع ف ق
نور توري
ء آ اً هٔ ة
ج " (کندهار پښتو:جوم) نور پښتانه جيم"

د پښتو ژبې د الفبا آتم توری دی . او د دې توري استعمال په عربي، فارسي، او داسې نورو ژبو کې هم کيږي.

د ويوکي ځای: يوازې پای کې منځ کې پيل کې
بڼه: ث ـث ـثـ ثـ
پښتو ابېڅې
مشترک توري
ب پ ت ج
چ خ د ر ز
ژ س ش غ ک
ګ ل م ن و
ه
پښتو ياګانې
ی ي ې ئ ۍ
پښتو ځانګړي توري
ټ ځ څ ډ ړ
ږ ښ ڼ
عربي توري
ث ح ذ ص ض ط
ظ ع ف ق
نور توري
ء آ اً هٔ ة