ښځینه تناسلي طرق اناټومي

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا
و اصلی برخی ته ورشی د پلټنې ځای ته ورټوپ کړی

ښځينه تناسلي طرق اناټومي چې (په انگلیسي کې: Anatomy of Female genital trac) بولي؛ په لاندې سرلیکونو لوستل کېږي: •«Valva

 • Vagina داخلى تناسلى اعضاء
 • Uterus
 • Fallopian tubes
 • Ovaries
  • Vulva يا Pudendum چې د خارجي تناسلى اعضاؤ
 1. Mons Pubis يا Mons veneriz يا جيل الزهره
 2. Labium minor يا کيده شفه
 3. Labium minor يا صفيده شفه
 4. Clitoris يا بذر
 5. Perineum يا عجان
 6. Vestibule يا دهليز
 7. Hymen يا بکارت غشا
 1. Mos Pubis :- د يو شحمى جلدى ساختمان څخه عبارت دى چه د بطنى او تناسلى اعضاء ترمنځ سرحد جوړوي . داساختمان د Pubic عظم د جسم او Symphysis Pubis په قدام موقعيت لري چه د بلوغ په مرحله کښې ويښتان پکښى نشو ونما کوى او د Sweat glands او Sebaceous. Gl لرونکى وي .
 2. Labium Majer :- دوه عدد دى چه د دوه شحمى بارزى څخه عبارت دى ، دا دوه وجه لرى چه يو انسى برخه چه Labium minor خواته توجه دى او بل وحشى وجه يى چه ورونو خواته توجه دى . دانسى وجهى او Labium minor ترمنځ يو ميزابه موجود دى چه د Sulcus inter labialis پنامه او هغه ميزابه چه دوحشى وجه او ورانه ترمنځ دى Sulcus genit Femralis پنوم ياديږي . ددى جلد لرونکى د Sweat gland او Sebaceous gland دى او د بلوغ پوخت کښى ويښتان پکښى نشونما کوى .
 3. Labium minor :- دوه عدد دى چه Abium major په انسى خوا موقعيت لري چه دايو دعائى جلدى اتوا څخه عبارت دى Labium minor په قدام او خلف کښى اتواگانى جوړوى چه قدامى د توا د مقابل اتواسده يو ځاى کيږي او يو ساختمان جوړوى چه د Preputum Clitoridis پنوم ياديږي او خلفى اتوا Frenulum جوړوي . په خلفى برخه کښې او Labium.min يو بل سره يوځاى کيږي او Fourchette پنامه ياديږي .
 4. Clitoris - دايو اتصازى عضو دى چه د عصب او اوعيه څخه غنى دى داساختمان Labium. Minor په اتوا کښى صنفى دى چه Symphysis Pubis په ښکتنى قدامى برخه ښې موقعيت لري . دا ساختمان د Penis معادل دي اما انفسحى جسم او داحليل موحه پکښى موجود ندي . داساختمان لرونکى د Body جسم ، Glans او دوه Crura يا Carpura Cavernosa دي او دايو حساس جنسى عضو دى .

Vestibule # :- دايو بادام شکله ساختمان څخه عبارت دى چه د صفيدى شفه او Humen ترمنځ موقعيت لري او 6 فوحه پکښى خلاصيږى د جهل فوحه ،احليل فوحه دوه عدد Bartholine غدواتو فوحه او دوه عدد د Paraurethra glands فوحه .

 1. Perineum:- عجان د اناټومي د نظره دى ساختمان کښى ټول هغه ساختمانونه چه د حوصلى Out let کښى ارځى شامل دى د مثال په توگه دواړه Levator ani muscles او ټول هغه عضلى او انساج چه ددى عضلاتو لاندى قرار لرى تر جلد پورى . اکثر علماء داسى تعريفوى :- چه عجان ديو وړوکى ساحه څخه عبارت دى چه د مقعد او Forchette ترمنځ موقعيت لرى او 3–4 cm پورى طول لرى چه Perincal body باندى موقعيت لرى داجسم يو Fibromuscular جسم دى چه د Lebvater ani الياخو Bulbos. Spengious trans verse perineal uscles او خارجى هغه مقعدى هوه پواسطه جوړ شويدى . Perineal body :- د مقعد او خلفى ديوال د مهبل ترمنځ موقعيت لرى . Bartholins glands :- چه د Greater. Vestibular glands پنامه هم ياديږي دوه عدد دى چه يو عدد په هر خوا کښى موقعيت لرى . د سايز له نظره هر يو ديو نخود په اندازه وى چه د جس وړ نه وي . دا عذوات د Labium major په علوى برخه او د فوحه په Posterolateral برخه موقعيت لري .
 2. Hymen :- ديونرى غشاء څخه عبارت دى چه په ناتام ډول مهبلى خوصه بندوى او د مهبل او Vulva ترمنځ موقعيت لرى د شکل او سايز له نظره مختلف وى ، کيداى شى چه لاندى اشکال ولرى . Anular يا حلقوى Semilunar يا نيمه حلقوى Cribnform (غربالى ) او Imperferated . دايو ښه دعائى ساختمان دى چه Stratified columnar پواسطه پوښل شويدى . مهبل يا Vagina :- دايو الا سينکا- فوق العاده د کشش وړ Fibromuscular ساختمان دى چه د شا نه او رکتوم ترمنځ موقعيت لري د مهبل سايز مختلف دي چه ددي قدامى جدار دخلفى جدار په سيت لنډوى د قدامى جدار طول 6–8 cm او خلفى جدار يى 8–10 cm پورى وي . د مهبل ارتباط نظر غق رحم ته مختلف قسمتونه پيژندل شويدي چه Post. Frnix, and fornix او Lat. Fornices چه خلفى فورنکس عميق او قدلعى فورنکس کم عمق لري .

د مهبل Epithelium د غدواتو لرونکى ندى افرازات چه پدى کى موجود وى د Stratified حجراتو د رژيدو څخه اومخاطى افرازات د غق د غدواتو او اندوسته غدواتو څخه دى . د مهبل PH – 4.5.5.5 پورى وى چه دا د Bacil Doderlines. دموجودتيا له کبله دى چه په Glycogen باندى عمل کوي او هغه په Lactic acid بدلوى چه ددغه اسيدى PH د موجوديت له کبله دانسانانو په مقابل يو سافه جوړيږي . Uterus :- ديو عجوف عضلى ساختمان څخه عبارت دى چه د حوصلى په جوف د شانى او د کتوم ترمنځ قرار لرى . يو ناک ماننده ساختمان دى چه لاندى قسمونه لرى . 1. Body يا جسم 2. Isthmus 3. Cervix د رحم طول په Nulliparow ښځو کى 7.5 cm او روخى مت يى 2.5 cm او وزن يى 50-70-gr پورى وي او په Multipara ښځو کې 80gr پورى ويل شوي دي. سفلى قسمت د رحم د Cervix پنامه ياديږى سالب د غق او جسم د رحم مختلف نظر په سن او Parity وى . Junction د غق او جسم ترمنځ د Isthmus پنامه ياديږي . باوجود ددى چه د اناتومى د نظره Isthmus يو کوچنى برخه دى اما دوظيفى د نظره ډير مهم دي ځه چى د غق رحم د علوى قسمت سره د رحم Lower- segment دولادت په وخت جوړوى . Cervix يو ميله ماننده کانال څخه عبارت دى دده Internal او Oss External ترمنځ توسع کوى او مهبل درحم سره وصل کوى چه علوى او سفلى قسمت ددى تخقيق وى چه د Internal. Os او External os پنامه ياديږي . د غق رحم جدار د دوو صفحه ( طبقه ) څخه جوړشويدى . Mucous membrane Fibro muscular layer اپتيليوم دغق Compand racomous غدوات لرونکى دى کوم چه مخاطى القلى افرازات توليدوى چه د پروتين او فرکتوز څخه غنى دى دا افرازات يو Plug جوړوى البته په کانال دغق کښى کوم چه د صعورى انستاناتو په مقابل ديوه مانعه پشکل عمل کوى تقريباً نيمائى برخه د غق د مهبل په جوف او نيمايى يى دهغه څخه پورته موقعيت لرى چه دا د Vaginal . Part او Supra vaginal part پنامه پيژندل شويدى . درحم جسم د Child baring age په وخت کى د تخمدان دهورمونونو ترتاخير لاندى 2/3 د تول رحم طول جوړوي .

تړلې لیکنې[سمول]

سرچینې[سمول]