د حمل او نقل تیوری (ریاضی)

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د حمل او نقل تیوری - دا تیوری بیانوی چی مصرف کونکو ته د مصرفی موادو د لیږد پر محال څه رنگه وکوالای شو ددوی د غوښتني وړ توکی په کم لگښت ( کرایه) سره ددوی ځای ته په پوره توگه ورسو . د دی مشکل د حل لپاره یو خاص پلان ته اړتیا شته چی په یو مستطیل شکل که ښودل کیږی ، مثال په لاندینۍ شکل کی شکل وگورۍ:

B۱مصرف کونکي ,
ضرورت - ۲۰ kg
B۲مصرف کونکي ,
ضرورت - ۳۰ kg
B۳مصرف کونکي ,
ضرورت - ۳۰ kg
B۴مصرف کونکي ,
ضرورت - ۱۰ kg
A1وړاندی کونکي,
ذخایر - 30 kg
С11=2 Afg./kg С12=3 Afg./kg С13=2 Afg./kg С14=4 Afg./kg
A2وړاندی کونکي ,
ذخایر - 40 kg
С21=3 Afg./kg С22=2 Afg./kg С23=5 Afg./kg С24=1 Afg./kg
A3وړاندی کونکي ,
ذخایر - 20 kg
С31=4 Afg./kg С32=3 Afg./kg С33=2 Afg./kg С34=6 Afg./kg

مونږ باید خپل پلان داسی جوړ کړو ترڅو هغومره د موادو ذخیری چی په لاس کی لرو ، په هغه اندازه د غوښتونکو اړتیاوی پری پوره کرو.

B1, 20 kg B2, 30 kg B3, 30 kg B4, 10 kg
A1, 30 kg X11=20 kg Х12=10 kg
A2, 40 kg Х22=20 kg Х23=20 kg
A3, 20 kg Х33=10 kg Х34=10 kg

د حمل او نقل د تیوری حل، د پټانسیل پواسطه[سمول]

1. د حجم د ویښ د صحت تائید[سمول]

[۱][۲]:297

В показанном выше примере,

  • Для 1-й строки: 30 кг = 20 + 10 кг
  • Для 2-й строки: 40 кг = 20 + 20 кг
  • Для 3-й строки: 20 кг = 10 + 10 кг
  • Для 1-го столбца: 20 кг = 20 кг
  • Для 2-го столбца: 30 кг = 10 + 20 кг
  • Для 3-го столбца: 30 кг = 20 + 10 кг
  • Для 4-го столбца: 10 кг = 10 кг

2. د حمل او نقل د ټول لگښت محاسبه[سمول]

ریاضی حساب کی داسی لیکل کیږی:

B1, 20 kg B2, 30 kg B3, 30 kg B4, 10 kg
A1, 30 kg С11=2 Afg./kg,
X11=20 kg
С12=3 Afg./kg,
Х12=10 kg
С13=2 Afg./kg С14=4 Afg./kg
A2, 40 kg С21=3 Afg./kg С22=2 Afg./kg,
Х22=20 kg
С23=5 Afg./kg,
Х23=20 kg
С24=1 Afg./kg
A3, 20 kg С31=4 Afg./kg С32=3 Afg./kg С33=2 Afg./kg,
Х33=10 kg
С34=6 Afg./kg,
Х34=10 kg

زمونږ په دی مثال کښی د بار د انتقال لگښت برابر دی له:

افغانی 290= 2×20 + 3×10 + 2×20 + 5×20 + 2×10 + 6×10.

اخځلیک[سمول]

  1. معادله از ردیف: ; معادله از ستون: .