تخمه ګزاري

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

Ovlation

Ovaries[سمول]

هر تخمدان cm) ۵¬ ، ۳ ( طول cm ۳ – ۲ عرض او لهcm ۳ – ۱ ضخامت لري خو د مينو پاز څخه وروسته يي اندازه يي دوه يي په دري ته کمیږي . Ovary د broad ligament سره د mesovarian په واسطه درحم سره د ovarian ligament په واسطه او دحوصلي جدار سره د suspensory ligament په واسطه وسل کیږي . Cortex د Ovary په خاریج قسمت کی موقیعت لري چي دفولیکول درلودونکي دي او دمنضم نسج په سټروما کي غر س سویده . Medulla دمنضم نسج دي چي دملسا عضلي ، دمویه ، اواعیه ، عصب او لمف درلودونکي ده .

Ovary  د ovarian artery په وسطه چي د abdominal aorta  یو ه شعبه ده ، ارو اکیږي .

سربیره پر دي درحمي شریان په واسیطه چي د Hypogtric یو شعبه ده چي په ترتیب سره د internal iliac artery نه منشآ اخلي ، اروا کیږي . دراسته تخمدان ورید مستقیم و vena cava inferiors ته تویږي او دچپه توخمدان وری وچپه کلیوي ورید left renal artery ته تویږي . عصمت الله جلالزی 07:56, 8 نومبر 2017 (UTC))Vagina           

پورتني== عکس تخمدان رحم او دهغه موقیعت ښي ==


عصمت الله جلالزی 07:50, 8 نومبر 2017 (UTC))دمونث تنا سلي سیسټم فزیولوژي[سمول]

د هایپوتلاموس ، نخامیه غدي او دتخمدان دهورمونونو ترمینځ یو ارتباط موجود دي چي دتخمدان حادثه يه ګډه کنټرولوي . ددوي دفعالیت څخه حاصله مواد دنسل پرتولید باندي هستولوژیک او بیوشمیک تاثیرات لری ، چي په نتیجه کي دبیضي تکامل ، انتقال او دملحقي بیضي دغرس او انکشاف لپاره مناسب محیط براربروي . عصمت الله جلالزی 07:50, 8 نومبر 2017 (UTC)) دنخامیي ګونادوتروپین په لاندی ډول دی ۱== :ـ F S H ) ) یا Follicle stimulating hormone :ـ== نوموړي هورمون دنخامیه غدي دمخکیني برخي څخه افرازیږي او په مبیض کي دابتدايي فولیکول دتنبیه او پخیدو سبب کیږي ، یا دفولیکول استروجن افرازوي چي یو ګلایکوپروټین دي او په او پو کي منحل دي .عصمت الله جلالزی 07:50, 8 نومبر 2017 (UTC)) ۲== :ـ L H ) ) یا Luteinizing hormone  : ـ == نوموړي هورمون د نخامیه غدي دمخکیني برخي څخه افرازیږي چي د graft دپوخ فولیکول دپري کیدو سبب کیږي د ovulation حادثه رامینځته کوي اوفولیکول په ژړ جسم یا corpus luteum تبدیلوي چي یو ګلایکو پروټین ده او په اوبو کی منحل دي .عصمت الله جلالزی 07:50, 8 نومبر 2017 (UTC))

۳ : ـ L T H ) ) یا Luto tropic Hormone : ـ[سمول]

ددغه هورموه رول تر اوسه بوري په انسانانو کي نه دي تثبیت شوي خوپه حیواناتو کی د ژړجسم ( corpus Luteum ) دنشنما او تکامل سبب عصمت الله جلالزی 07:50, 8 نومبر 2017 (UTC))کیږي . دغه ټول ګونادو تروپین هورومون د Releasing Factors)) یا ازادیدونکي فکتورونو ( چي د هایپوتلاموس څخه افرازیږي ) تر څو لاندي فعالیت تر سره کړی . په هایبو تلاموس کي نور هورمونونه وجود لری چی دجنسي هورمونونو ( استروجن اوپریجیسترون) دغلظت سره ډیر حساس دۍ یعني کله چي دهغوي سویه په وینه کي کمه سي نور هورمونونهeedbac negative f) يه میکانیزم سره هایپوتلاموس تحریکوي او releasing factors دافراز سبب کیږي . په عمومي ډول هر ګونادوټروپین یو مخصوص releasing factors لري .عصمت الله جلالزی 07:50, 8 نومبر 2017 (UTC))

نارمل میاشتني عادت سیکل Normal menstrual cycle ))[سمول]

Menstrual cycle یا میاشتني عادت دوران : عبارت دافرازي Endometrum ) دخاریجیدوڅخه ده کوم چي د ovulation)) دمرحلي څخه وروسته په ۱۴ مه ورځ واقیع کیږي ، دمیاشتني عادت دوران دخونریزي داولی ورځي څخه شروع بیا دبل سایکل تر اولی ورځي پوري حسابیږي . او دا سیکل یا دوران چي له ۱۲ څخه تر ۱۵ کلني په عمر کي شروع کیږي کوم چي بیلاغت ورته وايي، او هر نارمل سیکل ۲۸ ورځي وخت نیسي .عصمت الله جلالزی 07:50, 8 نومبر 2017 (UTC)) دمیاشتنی عادت په جیریان کي به رحم او تخمدان کي به یوه وخت کي تغیرات ښکاره کیږي نو په دي لحاظ هر سایکل مشتمل پر ۲ سګمنټو مبیضي سایکل او رحمي سایکل

 ==Ovarian cycle ==

Follicle phase Luteal phase

uterine cycle 2[سمول]

proliferative SECRERORY MENSTRUAL PHASE ====

عصمت الله جلالزی 07:50, 8 نومبر 2017 (UTC))


Ovarian cycle[سمول]

کله جي په وینه کي د F S H ) ) هورمون سویه لوړه شي نو په ovary)) یا تخمدان کي له( ۱۵ـ۱۰ ) فولیکولونه رشد کوي او په( ۶ ) مه ورځ ددغو فولیکولونو څخه یو په سریع ډول رشد کوي او استرو جن افرازوي چي استروجن په خپل وار سره د F S H ) ) هورمون سویه کموي او د L H ) ) هورمون سویه لوړه وي چي L H ) ) هورمون دوي دندی سرته رسوی: 1. دپروجیسټرون افراز تنبه کوي. 2. او بل تخمه ازا دوي د فولیکل څخه.

د تخمي دازاد دو څخه وروسته د فولیکل Theca او Granulose حجرات په سرعت سره تکثر کوي او دلوتیال دحجراتو سره یو ځاي کیږی چي په نتیجه کي Corpus Luteum ) ) یا زیړ جیسم جوړوی . عصمت الله جلالزی 07:56, 8 نومبر 2017 (UTC))	                                              Corpus luteum یا زیړ جسم :ـ د استروجن سویه لوړوي که چیرته حمل واقیع شي نو زیړ جیسم د ولادت تر اخیره پوري پا ته کیږي او داستروجن افراز ته ادامه ورکوي چي همدا د استروجن افراز ددي باعث کیږي چي ( FSH ) هورمون افراز منع شي .  عصمت الله جلالزی 07:50, 8 نومبر 2017 (UTC))

او که چیرته حمل صورت ونه نیسي نو زیړ جیسم د میا شتني عادت په ۲۴ ورځ اتروفي کوي (کوچني کیږي) چي په سپین جیسم یا Corpus) (Albican باندي بدلیږي چي سپین جیسم نشي کولاي چي استروجن افراز کړي او د F S H ) ) د افرار مانع وګرځي نو په همدي ترتیب سره دوهم میاشتني عادت مینځته را ځي . عصمت الله جلالزی 07:56, 8 نومبر 2017 (UTC))


Ovulation[سمول]

دا هعه مرحله ده کو م چي د باریز Follicle )) څخه تخمه Ovum)) ازادیږي دبطن په جوف ته د ) LH) هورمون په واسطه ، چي دغه پروسه دمیاشتني عادت کوم چي ( ۲۸ ) ورځي وخت نیسي په ( ۱۴ ) مه ورځ واقیع کیږي او ازاده شوي تخمه د ( Fallopian Tube) په واسطه اخیستله کیږي07:50, 8 نومبر 2017 (UTC))

      عصمت الله جلالزی 07:56, 8 نومبر 2017 (UTC))

پورته ==تصویر دفولیکول مینځتخ راتګ او ovulation راښي==


اخځلیکونه ۱ : ـ ....................................................................................دوکتور بري صدیقي امبریولوژي

۲: ـ ................................دکندهار پوهنتون د طب پوهنځي د نهم سمیسټر داستد نیازي صاحب ولادي

۳: ـ ............................................................دخادم حسین ( سعیدي ) دانسان اناتومي او فزیولوژي