بازار

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د بازار کلمه کولای شی چی لاندینو نورو شیانو ته هم اشاره وکری:

بازار تعریف[سمول]

پـه ټـوليز ډول بـازار هغـه ځـای تـه ويـل کيـږي چـې خلـک د توکـو د اخيسـتلو او خرڅولو لپاره په کې سره يو ځای کيږي د ساري پـه ډول لکـه د غلـو دانو بازار، ترکـاري بازار، ميوو بازار. خو د اقتصـاد پـه علـم کـې بـازار پـه پراخـه توگـه تـر مطالعې لاندی نيول کيږي. د اقتصاد په علم کې بازار کوم ځانگړي ځای تـه نـه ويـل کيـږي چې توکي په کې خرڅول يـا اخيسـتل کيـږي بلکـې پـه د کـې ټـولې هغـه سـيمې دخيلي دي چې د اخيستونکي او خرڅونکي تر مـنځ پـه مخـامخ ډول اړيکـه نيـول کيـږي او د يـو تـوکي قيمـت پـه معـين وخـت کـې ټاکـل کيـږي دا اړينـه نـه ده چـې اخيستونکی او خرڅونکی د يو بل سره وگوري بلکې کوپی شي د تيلفو ليک او نورو پرو څخه اړيکه ونيسي رامنځته کيږي .

نور[سمول]

  1. REDIRECT کينډۍ:کينډۍ:کوچنۍ کينډۍ