د رسنيو شمار

Jump to navigation Jump to search

د پورته شويو دوتنو اړونده شمارنې. په دې ځای کې د يوې دوتنې يوازې تر ټولو تازه بڼې شاملې شوي. د دوتنو زړې يا ړنگې شوې بڼې په دې شمارنو کې نه دي شاملې شوي.

لاندې راغلی اومتوک په حافظه کې ساتل شوی او وروستی ځل په ۱۲:۳۳, ۱۶ سپټمبر ۲۰۱۸ هم مهاله شوی. په ساتلې حافظې کې ډېر تر ډېره ۵٬۰۰۰ پايلې دي.

بېټ مپ انځورونه

MIME بڼهممکنه شاتاړيد دوتنو شمېريو ځای کچه
image/tiff.tiff, .tif۲ (۰٫۱۳۸%)۱۸٬۳۴۵٬۰۵۲ بايټونه (۱۷٫۵ مېگابايټ; ۲٫۴۹%)
image/gif.gif۳۰ (۲٫۰۷%)۱٬۹۰۵٬۹۷۸ بايټونه (۱٫۸۲ مېگابايټ; ۰٫۲۵۸%)
image/png.png, .apng۳۸۳ (۲۶٫۴%)۴۹۵٬۴۶۰٬۴۳۵ بايټونه (۴۷۲٫۵۱ مېگابايټ; ۶۷٫۱%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe۱٬۰۲۶ (۷۰٫۸%)۲۱۵٬۴۱۹٬۶۵۶ بايټونه (۲۰۵٫۴۴ مېگابايټ; ۲۹٫۲%)

د دې برخې د ټولټال دوتنو کچه: ۷۳۱٬۱۳۱٬۱۲۱ بايټونه (۶۹۷٫۲۶ مېگابايټ; ۹۹٫۱%).

رسمونه (وېکټور انځورونه)

MIME بڼهممکنه شاتاړيد دوتنو شمېريو ځای کچه
image/svg+xml.svg۷ (۰٫۴۸۳%)۵٬۱۵۱٬۳۵۷ بايټونه (۴٫۹۱ مېگابايټ; ۰٫۶۹۸%)

د دې برخې د ټولټال دوتنو کچه: ۵٬۱۵۱٬۳۵۷ بايټونه (۴٫۹۱ مېگابايټ; ۰٫۶۹۸%).

غږ

MIME بڼهممکنه شاتاړيد دوتنو شمېريو ځای کچه
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus۱ (۰٫۰۶۹%)۱٬۷۱۷٬۹۷۲ بايټونه (۱٫۶۴ مېگابايټ; ۰٫۲۳۳%)

د دې برخې د ټولټال دوتنو کچه: ۱٬۷۱۷٬۹۷۲ بايټونه (۱٫۶۴ مېگابايټ; ۰٫۲۳۳%).

ټولې دوتنې

د ټولو دوتنو ټولټال کچه: ۷۳۸٬۰۰۰٬۴۵۰ بايټونه (۷۰۳٫۸۱ مېگابايټ).