د رسنيو شمار

Jump to navigation Jump to search

د پورته شويو دوتنو اړونده شمارنې. په دې ځای کې د يوې دوتنې يوازې تر ټولو تازه بڼې شاملې شوي. د دوتنو زړې يا ړنگې شوې بڼې په دې شمارنو کې نه دي شاملې شوي.

لاندې راغلی اومتوک په حافظه کې ساتل شوی او وروستی ځل په ۱۲:۳۴, ۷ ډيسمبر ۲۰۱۸ هم مهاله شوی. په ساتلې حافظې کې ډېر تر ډېره ۵٬۰۰۰ پايلې دي.

بېټ مپ انځورونه

MIME بڼهممکنه شاتاړيد دوتنو شمېريو ځای کچه
image/tiff.tiff, .tif۲ (۰٫۱۳۷%)۱۸٬۳۴۵٬۰۵۲ بايټونه (۱۷٫۵ مېگابايټ; ۲٫۴۸%)
image/gif.gif۳۰ (۲٫۰۵%)۱٬۹۰۵٬۹۷۸ بايټونه (۱٫۸۲ مېگابايټ; ۰٫۲۵۷%)
image/png.png, .apng۳۸۴ (۲۶٫۳%)۴۹۵٬۹۴۵٬۳۴۴ بايټونه (۴۷۲٫۹۷ مېگابايټ; ۶۷%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe۱٬۰۳۸ (۷۱%)۲۱۷٬۳۱۴٬۷۵۲ بايټونه (۲۰۷٫۲۵ مېگابايټ; ۲۹٫۴%)

د دې برخې د ټولټال دوتنو کچه: ۷۳۳٬۵۱۱٬۱۲۶ بايټونه (۶۹۹٫۵۳ مېگابايټ; ۹۹٫۱%).

رسمونه (وېکټور انځورونه)

MIME بڼهممکنه شاتاړيد دوتنو شمېريو ځای کچه
image/svg+xml.svg۷ (۰٫۴۷۹%)۵٬۱۵۱٬۳۵۷ بايټونه (۴٫۹۱ مېگابايټ; ۰٫۶۹۶%)

د دې برخې د ټولټال دوتنو کچه: ۵٬۱۵۱٬۳۵۷ بايټونه (۴٫۹۱ مېگابايټ; ۰٫۶۹۶%).

غږ

MIME بڼهممکنه شاتاړيد دوتنو شمېريو ځای کچه
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus۱ (۰٫۰۶۸۴%)۱٬۷۱۷٬۹۷۲ بايټونه (۱٫۶۴ مېگابايټ; ۰٫۲۳۲%)

د دې برخې د ټولټال دوتنو کچه: ۱٬۷۱۷٬۹۷۲ بايټونه (۱٫۶۴ مېگابايټ; ۰٫۲۳۲%).

ټولې دوتنې

د ټولو دوتنو ټولټال کچه: ۷۴۰٬۳۸۰٬۴۵۵ بايټونه (۷۰۶٫۰۸ مېگابايټ).