د ورگرځېدنو لړليک

و اصلی برخی ته ورشی د پلټنې ځای ته ورټوپ کړی

لاندې راغلی اومتوک په حافظه کې ساتل شوی او وروستی ځل په ۲۱:۱۹, ۱ اپرېل ۲۰۲۰ هم مهاله شوی. په ساتلې حافظې کې ډېر تر ډېره ۵٬۰۰۰ پايلې دي.

دلته لاندې د #۱ تر #۵۰ حدونو پورې ۵۰ پايلې ښکارېږي.

(تېر ۵۰ | راتلونکي ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل

 1. -1 (عدد) ←‏ −۱
 2. ←‏ −۱
 3. 0 ←‏ ۰
 4. 1 ←‏ ۱
 5. 10 ←‏ ۱۰
 6. 10000 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰۰ (عدد)
 7. 1000 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)
 8. 1001 (عدد) ←‏ ۱۰۰۱ (عدد)
 9. 1002 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱ to ۱۰۹۹
 10. 1003 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱ to ۱۰۹۹
 11. 1004 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱ to ۱۰۹۹
 12. 1005 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱ to ۱۰۹۹
 13. 1006 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱ to ۱۰۹۹
 14. 1007 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱ to ۱۰۹۹
 15. 1008 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱ to ۱۰۹۹
 16. 1009 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱ to ۱۰۹۹
 17. 100 (عدد) ←‏ ۱۰۰ (عدد)
 18. 1010 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱ to ۱۰۹۹
 19. 1011 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱ to ۱۰۹۹
 20. 1012 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱ to ۱۰۹۹
 21. 1013 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱ to ۱۰۹۹
 22. 1014 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱ to ۱۰۹۹
 23. 1015 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱ to ۱۰۹۹
 24. 1016 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱–۱۲۴۹
 25. 1017 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱–۱۲۴۹
 26. 1018 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱–۱۲۴۹
 27. 1019 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱–۱۲۴۹
 28. 101 (عدد) ←‏ ۱۰۱ (عدد)
 29. 1020 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱–۱۲۴۹
 30. 1021 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱–۱۲۴۹
 31. 1022 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱–۱۲۴۹
 32. 1023 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱–۱۲۴۹
 33. 1024 (عدد) ←‏ ۱۰۲۴ (عدد)
 34. 1025 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱–۱۲۴۹
 35. 1026 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)
 36. 1029 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#Selected عددs in the thousands (۱۰۰۱-۱۹۹۹)
 37. 102 (عدد) ←‏ ۱۰۲ (عدد)
 38. 1031 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱–۱۲۴۹
 39. 1033 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱–۱۲۴۹
 40. 1039 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱–۱۲۴۹
 41. 103 (عدد) ←‏ ۱۰۳ (عدد)
 42. 1049 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱–۱۲۴۹
 43. 104 (عدد) ←‏ ۱۰۴ (عدد)
 44. 1051 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱–۱۲۴۹
 45. 105 (عدد) ←‏ ۱۰۵ (عدد)
 46. 1060 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱–۱۲۴۹
 47. 1061 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱–۱۲۴۹
 48. 1063 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱–۱۲۴۹
 49. 1069 (عدد) ←‏ ۱۰۰۰ (عدد)#۱۰۰۱–۱۲۴۹
 50. 106 (عدد) ←‏ ۱۰۶ (عدد)

(تېر ۵۰ | راتلونکي ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل