مخونه پرتلل

و اصلی برخی ته ورشی د پلټنې ځای ته ورټوپ کړی
۱ مخ
۲ مخ