د پرېښې تېروتنه

و اصلی برخی ته ورشی د پلټنې ځای ته ورټوپ کړی

تاسې د له بل ويکي څخه مخونه راغوښتل اجازه نه لری، دا د دغه سبب پخاطر:

د کومې کړنې غوښتنه چې تاسې کړې د هغو کارنانو پورې محدوده ده چې په ډلو د: پازوالان، کارنيز ګروپي لاسرسي، د کارن لاسرسي کچې کې دي.